Gewörfenheit ins Dasein
用戶插入圖片

Gewörfenheit ins Dasein(1963, 石計生/高雄)

班雅明在北京的眼神

用戶插入圖片

師生五人合照:班雅明在北京的眼神(北京/圓明園/單向街書店,2008.12.03)


           從左到右:馮杰,張思,石計生教授和譚旭峰。某種程度而言精神上,我們都是後面的
           班雅明的學生。